Հայրենիքը մեր հավատքի մի մասն է, որի համար արյուն ենք թափել եւ այդ արյունով սրբացրել ու սրբացնում ենք այն: Խնդրենք Տիրոջը՝ ասելով. «Սովաւ զկեանս մեր պահեա», որովհետեւ ԽԱՉԻ նշանն է մարդկության միակ ՓՐԿՈՒԹՅՈՒՆԸ:

 
ՄԻՔԱՅԵԼ ԱՐՔԵՊՍ. ԱՋԱՊԱՀՅԱՆ

 

Ընթացիկ համար

 


Քեզ համար   

 


Մանուկներին

 


Արխիվ

 

Քարոզները

 

Բացիկներ

 

   
    ԻԱ Տարի, Թիվ 9 (249), սեպտեմբեր 2020 թ.  


 

       

«ԵՎ ՔԱՆԶԻ ՅԵՐԿԻՒՂԷ ՄԵՔ ՈՉ ԵՐԿԻՑՈՒՔ ԵՒ ՈՉ ԽՌՈՎԻՑՈՒՔ, ԶԻ ԱՍՏՈՒԱԾ ԸՆԴ ՄԵԶ Է»

ԳԵՎՈՐԳ Ե ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ ԿՈՆԴԱԿՆ ԱՌԱՆՁԻՆ
ՇԻՐԱԿԻ ԹԵՄ ՍՏԵՂԾԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ԳԷՈՐԳ ԾԱՌԱՅ ՅԻՍՈՒՍԻ ՔՐԻՍՏՈՍԻ ԵՒ ԱՆՀԱՍԱՆԵԼԻ ԿԱՄՕՔՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍԱՊԵՏ ԵՒ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ, ԾԱՅՐԱԳՈՅՆ ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՄԱԶԳԱԿԱՆ ՆԱԽԱՄԵԾԱՐ ԱԹՈՌՈՅ ԱՐԱՐԱՏԵԱՆ ԱՌԱՔԵԼԱԿԱՆ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ ՍՐԲՈՅ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ԷՋՄԻԱԾՆԻ ԹԵՄԱԿԱՆ ԿՈՆՍԻՍՏՈՐԻԱՅԻՆ ԵՐԵՒԱՆԱՅ

ամին 1917 յ7ն ապրիլի թ. 678 կոնդակաւ Մերով շրջաբերականաւ առ համայն ուխտն Հայաստանեայց եկեղեցւոյ եւ առ մերազնեայ ժողովուրդս յայտարարեցաք ազատ ընտրութիւն պաշտօնէից ս. եկեղեցւոյս մերոյ ըստ վարչականին. սակայն վերահաս յեղաշրջումն ժամանակաւոր կառավարութեան Ռուսաստանի, լքումն զօրաց ի պատերազմական ճակատացն Հայաստանի, յառաջխաղացումն թուրքական բանակին եւ ներխուժումն ի սահմանս նահանգաց Կարուց, Երեւանի եւ Տփխեաց, տարագրութիւն ժողովրդեան մերոյ, խուճապ եւ փախուստ յաշխարհէ յաշխարհ եւ որ սոցին նման դժբախտութիւնք, պահ մի ի մոռացօնս արկին ե՛ւ Մեզ, ե՛ւ ժողովրդեան զբարւոք մտադրութիւնէ ընտրական ազատ իրաւանց: Արդիս ընկալեալ Մեր զխնդիրս ի ժողովրդականացն վիճակացն Կարուց եւ Աղէքսանդրապօլու, որը խնդրէին ի Մէնջ վերականգնել զնախկին Առաջնորդական վիճակս իւրեանց անկախ ի փոխանորդութենէ թեմին Երեւանայ եւ ի թեմական կոնսիստորիայէ, Մեք հասեալ համարելով զժամանակն կոնդակաւ Մերով ի 26 օգոստոսի անցելոյ, թ. 469, պատուիրեցաք Սինօդի ս. Էջմիածնի որոշել զսահմանս երկուց փոխանորդութեանց Կարուց եւ Աղէքսանդրապօլու, զի հրատարակեսցուք զնոսա յանկախ առաջնորդութիւնս: Սինօդն ս. Էջմիածնի ի հետեւումն կոնդակի Մերոյ յ31 օգոստոսի թ. 483 յայտարարութեամբ յայտ առնէ Մեզ, օրադրական վճռով իւրով որոշելով զսահմանս յատկացուցեալ է վասն թեմին Շիրակայ ա. նախկին փոխանորդութիւն Աղէքսանդրապօլու. բ. հայկական մասն Լօռուայ, գ. հայկական մասն Ղազախայ եւ դ. մասն ինչ ի գործակալութենէ արեւմտեան Շիրակայ Կարուց փոխանորդութեան, որ արդիս ըստ քաղաքականին միացեալ է ընդ նահանգին Շիրակայ, իսկ զգործակալութիւն Թալինւոյ թողեալ էր թեմին Երեւանայ: Իսկ վասն թեմին Վանանդայ որոշեալ էր զսահմանն, որ արդիս կազմէ նահանգն Վանանդայ: Ի քննին ասեալ Մեր զսահմանս երկուց նորակազմ թեմօրէից մեզ բարւօք թուեցաւ հետեւել արդի բաժանման հանրապետական Կառավարութեան Մերոյ, որ ըստ նահանգաց, ուստի եւ զգործակալութիւնն Թալինւոյ եւս միացուցաք ընդ առաջնորդութեան Շիրակայ եւ վերջնականապէս հաստատելով կոնդակաւ Մերով յ3ն ամսոյս թ. 478 զերկուս առաջնորդական թեմօրայս Վանանդայ եւ Շիրակայ, նշանակեալ կամք զընտրութիւն առաջնորդին Շիրակայ ի 11-12 հոկտեմբեր եւ ընտրութիւն առաջնորդին Վանանդայ ի 26 նոյն ամսոյ, ընդ նախագահութեամբ յատուկ ներկայացուցչի Մերոյ ի Միաբանից Մայր Աթոռոյս, որ ունիմք նշանակել ի ժամանակին, զորմէ եւ տուաք գիտել թեմական ատենիդ: Իսկ վասն փոխադրութեան գործոց թեմօրէից նորոց թէ որպիսիք եւ որ ամաց ունիմք առանձին հրահանգել զատեանդ:

ԳԷՈՐԳ Ե ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ

4 սեպտեմբերի 1920 թ. Վաղարշապատ

>>>

 
     
         


 

 

Ընթացիկ համար Քեզ համար Մանուկներին Արխիվ   Քարոզները